Privacy Policy

doccs B.V., gevestigd aan de Groenmarkstraat 37 in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

doccs B.V.
www.doccs.nl
030-2006703

Merijn Stouten is de Functionaris Gegevensbescherming van doccs en is te bereiken via fg@doccs.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

doccs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

doccs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

doccs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • doccs verwerkt persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Volgens de ‘Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’ moet doccs het BSN gebruiken voor identificatie van een patiënt en voor uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders, indicatieorganen of zorgverzekeraars.
 • doccs verwerkt de persoonsgegevens voornaam, achternaam, geboortedatum, mailadres en mobiel nummer om een overeenkomst uit te voeren. De doccs app is onderdeel van uw inschrijving bij onze huisartsenpraktijk.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

doccs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, daarna worden uw gegevens verwijderd of zodanig geanonimiseerd dat ze niet meer op u te herleiden zijn.

Wanneer uw gegevens onderdeel zijn van een behandelrelatie, bewaren we uw gegevens voor minimaal 15 jaar (de verplichte minimale bewaartermijn van medische dossiers).

Deze bewaartermijnen gelden tenzij wet- en regelgeving onder specifieke omstandigheden een andere minimale of maximale termijn vereist. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw gegevens daadwerkelijk verwijderd of zodanig geanonimiseerd dat ze niet meer op jou te herleiden zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

doccs verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Dit houdt in wij voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw toestemming nodig hebben, tenzij:

 • het op grond van een wettelijk voorschrift het doorbreken van de zwijgplicht betreft;
 • wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde;
 • indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld moeten worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker of uw behandelend medisch specialist).

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, wisselt doccs via het landelijk schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de huisartsenpost (hap). Bent u ’s avonds of in het weekend op de hap geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk.

Geheimhouding

Alle medewerkers van doccs die toegang zouden kunnen hebben tot medische gegevens en persoonsgegevens zijn gescreend aan de hand van een VOG en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

doccs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via fg@doccs.nl.

doccs organiseert de informatiebeveiliging van de app met end-to-end encryptie. Chats worden versleuteld verzonden. De doccs app voldoen aan de Europese eisen die de wet stelt aan het beschermen van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door doccs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@doccs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

doccs wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons